Schon weg – auf Kundenwunsch


Honda Monkey Z 50 J
Honda Monkey Z 50 J2 – LKR, 72 ccm
 Honda Dax ST 70
Honda Dax ST 70 – LKR, 120 ccm

 Honda Dax ST 50
Honda Dax ST 50 G – Mokick
 Honda Dax ST 50
Honda Dax ST 50 G – Mokick
Honda Monkey Z 50
Honda Monkey Z 50 J2 – Mokick
Honda CT 70
Honda Dax CT 70 – LKR, 123 ccm

Honda Dax ST 50
Das Paket: 6 Stück ...
Honda Dax ST 50
... auf einen Streich ...
Honda Dax ST 50
... Honda Dax ST 50 G ...
Honda Dax ST 50
... in den buntesten ...
Honda Dax ST 50
... Farben ...
Honda Dax ST 50
... für 6 Kumpels.

Honda CT 70
Honda Dax CT 70 – LKR, 123 ccm
Honda Dax ST 50
Honda Dax ST 50 G – Mokick
 Honda Dax AB 23
Honda Dax AB 23 – LKR, 123 ccm
Honda Dax ST 50
Honda Dax ST 50 G – Mockick